my friendsmy friendsmy friendsmy friendsmy friendsmy friends
oh nach der GrannyDecke we4r der Stuhl genau das richtige ffcr mich, ich liebe4ugle schon sooo lange damit, aber irwngdeie kommt immer etwas dazwischen und das Geld wird dann anderweitig gebraucht, ich mfcsste nmlich gleich 4 Stk. davon haben. *seufz* aber ich kf6nnte ja jedes Jahr einen???? und die Decke *grossesseufz* die ist einfach wundervoll und ebenso ein Designerstfcck!LG Carmen
--Muhammad Sat Jan 12 05:10:20 2013
Sebarealize1cia rozumieme rozvedjanie a sfastavne9 využedvanie naidnaa a schopnosti indiveddua, uplatňovanie dispozedcied jedinca k určitej činnosti. U ľuded so zdravotnfdm znevfdhodnenedm je sebarealize1cia a s ňou spojene9 uplatnenie na trhu pre1ce ďaleko viac zložitejšie, pretože predpokladom jej faspešnosti je spre1vne zhodnotenie a rozvoj tfdch schopnosted a zručnosted hendikepovane9ho človeka, ktore9 nezanikli kf4li defektu, nemoci alebo farazu.Vo všetkfdch spoločnostiach na svete existujfa preke1žky, ktore9 bre1nia osobe1m so zdravotnfdm znevfdhodnenedm uplatňovať svoje pre1va a slobody a sťažujfa im plne9 zapojenie do spoločenskfdch aktivedt. Šte1ty sfa zodpovedne9 za to, aby prijali vhodne9 opatrenia k odstre1neniu takfdch preke1žok. Vyrovne1vanie predležitosted pre osoby so zdravotnfdm znevfdhodnenedm je ze1kladnfdm predspevkom vo všeobecnom a celosvetovom fasiled o mobilize1ciu ľudskfdch zdrojov.Zdroj: krizint
--Juhniasd Mon Mar 4 21:30:19 2013

Comments Disabled... (Thanks Dirty Rotten Spammers)
Feel free to write kirkjerk at gmail dot com!